دسته بندی 1 برگزار شده

فروردین 2024
13 فروردین - 11 اردیبهشت 1403

04اردیبهشت(اردیبهشت 4)3:00 ب.ظ07(اردیبهشت 7)9:00 ب.ظبیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیرازبیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی(نهاده ها، سیستم های آبیاری و تجهیزات گلخانه ای) شیراز

]
X