11, 1400

05بهمنهمه روز ها08ویژههفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهدهفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد

جزئیات رویداد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد

 

زمان

بهمن 5 (سه شنبه) - 8 (جمعه) ساعت بازدید : 11 الی 18

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X