12, 1400

14اسفندهمه روز ها17ویژهنمایشگاه تخصصی نهضت تولید، بومی سازی و صادرات کرماننمایشگاه تخصصی نهضت تولید، بومی سازی و صادرات کرمان

جزئیات رویداد

نمایشگاه تخصصی نهضت تولید، بومی سازی و صادرات کرمان

 

زمان

اسفند 14 (شنبه) - 17 (سه شنبه) ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان

نمایشگاه بین المللی جنوب شرق(کرمان)

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X