11, 1397

03بهمنهمه روز ها06ویژهنمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد ۹۷نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد ۹۷

جزئیات رویداد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد ۹۷

 

زمان

بهمن 3 (چهارشنبه) - 6 (شنبه) ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان

نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X