8, 1400

25آبانهمه روز ها28ویژهسیزدهمین نمایشگاه کشاورزی کرمانسیزدهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان

جزئیات رویداد

سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان

 

زمان

آبان 25 (سه شنبه) - 28 (جمعه) ساعت بازدید : 15 الی 21

مکان

نمایشگاه بین المللی جنوب شرق(کرمان)

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X