4, 1401

08تیرهمه روز ها11ویژهبیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز (کپی)بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

جزئیات رویداد

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

بیشتر

زمان

تیر 8 (چهارشنبه) - 11 (شنبه) ساعت بازدید : 17 الی 22

مکان

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

برگزار کننده

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

X