زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت:

– برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی
– برگزاری همایش ها و نمایشگاه های خارجی
– برگزاری همایش های ملی- تخصصی و بین المللی
– طراحی، مشاوره و ساخت غرفه های نمایشگاهی
– ارائه و انجام امور بازاریابی و تبلیغات

حامیان دولتی ما
X